Skip to main content
 
products search 
 

®üµn¦³­­¤½¥q
¦¨¥ß¤_1980
since  1980

 
 ¯è¦æ²î¥Î  
Kongsberg, Norway

¥þ¨t¦C²î²í¦Û°Ê¤Æ¤ÎºÊ´ú¾ã¦X¨t²Î

²{³f²î¥ÎSulzer¥D°Æ¾÷¹s¥ó
¼Ú¬w°ª³W®æ¡N­ì¼tOEM¹s¥ó
Viking lifesaving, Denmark ¤¦³Á
Viking(¨ä¥Ñ¨Ó¬OVikingºû¨Ê®üµs¡^¬O¼Ú¬wªº±Ï¥Í±M®a¡A¥@¬É»â¥ý
²£«~¦³±Ï¥Í¡B±Ï¤õ¡B«æ±ÏÂåÃÄ¡B­Ó¤H¨¾Å@
marine engine and machinery parts
¦UºØ²î¥Î¥D°Æ¾÷¹s¥ó
²î¥Î¥D°Æ¾÷¹s¥ó¤§Â½­×¤Î¥æ´«

¦³²{³f®w¦s¨Ñ²îªF°µ¥æ´«
¼Ú¬w¤ô·Ç­ì¼t³W®æ

±M¥Î©ó 1.¨t²Îªo¦¾¬V©Îº|ªo¤j
          2.¬¡¶ë±ì¿i·l¤j
¥u»Ý´«¥»¯S®í§÷½èªºSCRAPER RING¤ÎSEAL RING¤£»Ý§ïÅÜSTUFFING BOXªº¥~´ß

  
 

Hectos Ltd.
ADDress:8f-4, 296, sec. 4, Shin Yi Road, Taipei
Taiwan
tel:886-2-2707-3300(local:02-2707-3300)mobile:886-932-154-637(local: 0932-154-637)fax: 886-2-2703 5528(local:02-2703-5528)
website: http://www.hectos.com