Skip to main content
 
products search 
 

®üµn¦³­­¤½¥q
¦¨¥ß¤_1980
since  1980

¦UºØ²î«¬¨t²Î¹Ï 
container ship
bulk carrier
tanker

    

 
 Kongsberg Simulator, Norway ®¿«Â 

***®¿«Â±d¤h§BKongsberg¼ÒÀÀ¾÷
                    2013-2014 ¦~¡A©ó°ò¶©°ê¥ß¥xÆW®ü¬v¤j¾Ç¥H¤Î°ê¥ß°ª¶¯®ü¬v¬ì§Þ¤j¾Ç¡A§Ú­Ì§¹¦¨¤F¤­­Ó¼ÒÀÀ¾÷ªº¦w¸Ë(¥]¬A¤ÞÀº«Ç¥H¤Î¾r¾p¥x)¡C

                   2015 ¦~6¤ë¡A©ó°ê¥ß°ª¶¯®ü¬v¬ì§Þ¤j¾Ç¡A§Ú­Ì¤S±o¨ì¤@­Ó¯è®ü¼ÒÀÀ¾÷ªº¦X¬ù
                   2017 ¦~5 ¤ë¡A
©ó°ò¶©°ê¥ß¥xÆW®ü¬v¤j¾Ç ¡A§Ú­Ì¤S±o¨ì¤@­Ó²î¥Î°ªÀ£¹q¼ÒÀÀ¾÷ªº¦X¬ù 

  
 

Hectos Ltd.
ADDress:8f-4, 296, sec. 4, Shin Yi Road, Taipei
Taiwan
tel:886-2-2707-3300(local:02-2707-3300)mobile:886-932-154-637(local: 0932-154-637)fax: 886-2-2703 5528(local:02-2703-5528)
website: http://www.hectos.com