Skip to main content
 
products search 
 

®üµn¦³­­¤½¥q
¦¨¥ß¤_1980
since  1980

 
 Áú°ê»s¥þ¨t¦C¥D°Æ¾÷¹s¥ó 

 

ùþ  ¥»¤½¥q¦]¹ï«~½è­·ÀIªº¬Fµ¦«D±`«O¦u, ©Ò¥H¦b¥Ñ30¦h¦~¸gÅ礤, ¯S§O¬D¿ï¦h®a¥i¾aªº»s³y
     °Ó/¨ÑÀ³°Ó, ²Õ¦¨¤F§¹³Æªº¨ÑÀ³ºô,¤w¨Ï¥Î¦h¦~,©Ò¥H¥»¤½¥q¥X°âªº¹s¥ó¤Î³]³Æ, ¤£·|¦³¥ô¦ó«~
     ½èªº°ÝÃD

 

ùþ   ¥H¤U©Ò¦³¶µ¥Ø, ´X¥G¨C¤@¶µ³£¥i¥H¨ÑÀ³, ½Ð¦h¸Õ¥Î¤Î¸ß»ù
 
 

ÂIÀ»¥H¤U¦U¤j¶µ,¥i¬d¬Ý©Ò¦³©ú²Ó¶µ¥Ø

Engine parts                                                                         - Pump

- Air compressor                                                   Naniwa    Shinko

- Turbocharger                                                      Heishin     Teikoku

- Purifier                                              Taiko     Shinshin

 

Engine parts  

MAN B&W, (Hitachi, Hyundai, Makita, Mitsui, Kawasaki)

L -

26MC, 35MC, 45GFCA, 50MC, 55GF, 60MC, 67GB(FCA), 70MC, 80MC, 80GF, 90MC

L -

20/27, 23/30H, 28/32H 32/40, 28/32H, 27/38, 23/30H, 21/31, 16/24

 

S -

26MC, 35MC, 50MC, 60MC, 70MC, 80MC, 90MC

 

 

 

V -

40/54

 

 

 

 

 

 

T -

23LH

 

 

 

 

 

 

K -

45GF, 67GF, 74EF, SZ 70/125B 

 

 

 

 

 

Sulzer, (IHI, Sumimoto, Hyundai)

RTA(RLA) -

48T, 52U, 58T, 60C, 62U, 68T, 72U, 84T, 84C, 96C

RND -

68M, 76M, 90

 

 

 

RLB -

66

 

 

 

 

RD -

44

 

 

 

 

¥t¦³¼Ú¬w¨ÑÀ³Sulzer:-¸Ô²ÓÂI¬Ý¥L­¶

RD¨t¦C: RD68, RD76, RD90 
RND
¨t¦C: RND68, RND76, RND90 
RND M
¨t¦C:RND68M, RND76M, RND90M  
RLA / RLB
¨t¦C: RLA56, RLA66, RLA76, RLA90 
                        RLB56, RLB66, RLB76, RLB90 
RTA
¨t¦C: RTA52, RTA58, RTA62, RTA62U, RTA72, RTA76 : 
°Æ¾÷ AL/AV/ASL/ASV/ATL/ATV¨t¦C: AL25/30, AV25/30, ASL25/30,  
        ASV25/30, ATL25/30, ATV25/30

     

Pielstick / Niigata; Wartsila

PC -

2-2, 2-5, 2-6

R -

32

 

 

Daihatsu

DK(B) -

20,26,28,30,32

 

PL -

24,26

DS(B) -

18,18A,19A

 

PS(HT-B,C) -

22

DS(B,M) -

22,26,26A,28,32

 

VS(HT-B,C) -

26D

DSD -

22

 

DL(B,M) -

16,19,20,22,

DV -

22,26

 

 

24,26,28,32

PKTB -

14,16

 

PS(HT-B,C,D) -

18D,20D,22D,

PKTD -

16

 

 

26(D,E,H),30D

 

Yanmar

KL -

3,4(5,6)K(D)L

 

T260(L) -

(S,U)T

AL -

(S,U)T(D), HT

 

U(A)L -

(S,U)T

CHL -

HTN

 

M(A)L -

(H)T(S), DT

G(A)L -

(E,H,D,U)T, ST

 

M200(A)L-

(S,U,D)T

HAL -

(D,H)T(N)

 

M220(A)L -

(E,U)N

K(F)L -

(H)T, U(T,F)

 

N165L -

SN

LA(AL) -

DT(N)

 

N18AL -

(E,S,T)N

LD(L) -

(F)

 

N21AL -

(E,S,T)N

R(A)L -

(D,H)T

 

N260L -

EN

S165L -

(U,E)T

 

N280L -

EN

S185L -

(D,S,U)T

 

Z(L) -

(D,E,S,U)T

T220(A)L -

(E,S,U)T

 

Z280(L) -

(E,S,U)T

T240(A)L -

(E,S,U)T

 

 

 

 

 

Niigata         

L -

13AHS, 16HS, 16S, 16X, 16XC, 18CX, 19HX, 20AX, 25BX, 28EX,31EZ,40X

M(G) -

16XA, 18CX, 20AX, 20CX, 22LX, 24GT, 25BX, 25CX, 25CY,26AFTE, 26KGHS, 28AFT, 28AFTE, 28BX, 28KGHS, 28X, 31EZ,31X,34AFTE,37X,40X

V -

32CLX

 

Akasaka

A -

31,34,37

 

DH -

38SS,51SS

AH -

25,27,28,30,33,36,38,40

 

DM -

28FD,30,46,51SS

 

Mitsubishi-kobe(Akasaka)

UET -

37/88H, 39/65C, 45HA, 45/75C, 45/80D, 45/115H, 52/105D

UEC -

52HA, 52LA, 52/90C

 

Hanshin

EL -

30, 32, 35, 38, 40, 44

 

LUD -

32, 32G, 35

 

 

ELS -

35, 44

 

 

LUN -

28, 28AG, 28ARG

 

L -

26BGSH, 31EZ, 46

 

LUS -

24, 28G, 38, 40, 46, 54, 58

LH -

28G

 

 

 

 

 

 

LU -

24G, 26G, 28, 28G, 32, 35, 38, 40, 46, 46A, 50, 50A, 54, 54A

 

Makita

GLSH -

630, 633

 

ESHC -

637, 647

GSLH -

633, 637

 

KSLH -

647     

¦^¥»­¶ÀY

 

 

 

 

Air Compressor

Yanmar
2TM6, 2TM63 / SC - 5N, 7N, 10N, 12.5N, 15N, 20N, 30N, 40N
Matsubara
MS - 64, 70, 75A, 85, 92, 92A / MH -108, 111, 114A, 120A, 130A
Tanabe
H - 74 / HC - 65A, 264, 264A, 265, 265A, 275A, 277A
 
Hatalapa
W - 80, 110, 220, 280, 420 / L - 80
 
 
 
Daikin
4C55-EA, 6C75-EB
 
 
 
 
 
Hamworthy
2SF-34, 2SF-42, 2SF-42F, 2TF 06/J, 2TF5, 2TM 53, 2TM62
Sperre
HV2/240, HV2/300
 
 
 
 
 
Suction gas
TCA22/18, TCW22/12, TCW22/279, TCWR22/14T   ¦^¥»­¶ÀY
 
 

 
 
 
Turbocharger

IHI, ABB, BBC
VTR-160, 161, 200, 201, 250, 320, 321, 354, 400, 401, 454, 500, 564, 631, 714,RU 110(A), 120A, 130 / RR 150, 153
Mitsubishi
MET-35, 350, 45, 450, 56, 560, 710
Napier
C045D, HP, MS250, NA40, NHP180AB
Sulzer
TC-60, 75                                                       

                                      ¦^¥»­¶ÀY
 
 
Purifier

Mitsubishi
SJ - 700 , 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 11T, 15T, 20T, 30T, 40T
Alfa laval
MAPX - 204, 205, 207, 209, 210, 213, 309, 313
 
MOPX - 205, 207, 210, 213, 309, 313
 
MAB - 103, 104, 204, 206, 207 
                 ¦^¥»­¶ÀY  

 

 
PUMP 
 
      Naniwa
ALG
20, 25, 25N, 32, 32N, 32SJ, 32W , 40, 40N, 40W, 50, 65, 65SJ, 80, 100
AHG
40
ALGT
40, 40B, 40C, 40W, 50, 50B, 50C, 50W, 65. 65B
ALGV
100B
BBH
40, 50, 50D, 50L, 50DM, 50G, 50MS, 65D, 65L, 65M, 65S, 100
BH
32, 40, 40-2, 50, 50-3, 65, 65-2, 65-3, 100
BHD
40, 50
BHFR
100
BHR
32, 40, 40-2, 50, 50-3
BHV
32, 40, 65
BT
40, 65, 65-2, 80, 100, 100-2, 125, 125-2
CGC
150
CR
100
CRD
100
EB2H
32, 50, 65, 65S, 40
EB4H
40, 100
EKH
32
FB2V
125, 150, 200, 250
FBCV
200, 250, 300
FBSV
100, 125, 150, 200
FBV
100, 125, 150, 200, 250
FBWV
200, 250, 300, 300-2, 350, 400, 450, 450-2, 500, 500-2
FDDV
50, 100
FE2V
150D, 150E, 200D, 200E
FEV
80(D, E), 100(D, E), 125(D, E), 200(D, E), 250(D, E)
FEWV
250, 250D, 300, 300D, 350, 350D, 400, 400D
FFV
100D
SEP
50-1, 100-1, 200-1
SH
32, 40
TLG
2, 3
TOM
150, 200, 250
VK
20, 20N
VP
5                       ¦^¥»­¶ÀY
  
 
 
 
Heishin
ALG
 
 
 
 
 
20, 25, 25N, 32, 32N, 32SJ, 32W , 40, 40N, 40W, 50, 65, 65SJ, 80, 100
AHG
40
ALGT
40, 40B, 40C, 40W, 50, 50B, 50C, 50W, 65. 65B
ALGV
100B
BBH
40, 50, 50D, 50L, 50DM, 50G, 50MS, 65D, 65L, 65M, 65S, 100
BH
32, 40, 40-2, 50, 50-3, 65, 65-2, 65-3, 100
BHD
40, 50
BHFR
100
BHR
32, 40, 40-2, 50, 50-3
BHV
32, 40, 65
CY
5GN, 5GNA, 12G, 12GN, 12GNA
FY
55
HCF
65
HCY
1F, 15L
HK
40E, 50J, 55D, 60H, 75E, 90F, 90G, 130D, 170E
HLY
2D, 5L, 15F, 15L, 35F, 55M, 55F
HMS
100
HP
1, 2, 2A
HSK
75J
HSN
1F, 2DM, 2F, 5F
HSY
4F, 5J, 5L, 12E, 15F, 15L, 40F, 55F, 60F, 60J
M
2B, 3B, 10B, 25B, 26B
MA
1B, 2B, 3B, 4B, 5BN
NE
20A, 20U, 30, 30A, 30B, 30U, 40, 40A, 40B, 40U, 50, 60
NU
20A, 30, 40B, 50B
PSY
6C, 6G
PVN
2, 5, 10
RV
75E, 80J, 135E, 140J, 200E, 200F, 200J, 200U, 300E
RVD
450E, 750E
UHY
5J, 5L, 5Y, 15J, 15L
VDK
250, 300J, 400E, 650D
VK
90D, 130E, 200H, 220E, 300D, 300H
VSK
40G, 50J, 75J, 95J, 110L, 120N, 150L, 150K, 180J, 190J, 250K, 250L, 260L
VSN
125, 150, 150MBT, 200
WY
2Y, 2YA, 5Z, 12XF                   ¦^¥»­¶ÀY
 
Taiko
3MT
 
 
 
32M
CFP
25, 26
CGL
500, 1000
CR
50, 50S, 125H
EHC
100C, 101/C/D, 130C/D/MCT/MD
EHCN
65BE
EHS
80D, 81MC, 81C, 100C, 125C
EMC
100C ~ 260MCT
ESC
100C/MC, 125C/D/MCT/MDT, 150/C/MC/MCT, 200C/MCT, 250MCT/MDT, 260C
ESCE
150D, 150MDT, 200D, 200MC, 250D
ESDE
300MC
EVC
100C, 130C, 150C, 151C, 151D, 201C
EVCN
130D
HC
32, 32M, 34M, 35M, 40, 40J, 40MJ, 50J, 50S
HG
40MJ, 50, 80, 100MJ
HHB
1.5M ~ 12MJ
HHBS
2MJ, 2.5MJ, 5M, 6MJ
HNP
201, 301, 401, 601
MCT
40, 110T
MSH
3-4MB, 6X-4M, 7.5X4MF, 7.5XA, 7.5XJ, 10XA, 2XAM
MST
90, 110, 110T, 135T, 165, 200
MSV
30-4M ~ 270-6M
NHG
0.3M ~ 25MJB
NHGH
0.5M ~ 15M
TMC
32M ~ 125MCT
TMV
32 ~ 80C
UST
0.5, 10, 10G, 20N, 30N, 50N
VC
30, 100, 150M
VG
1.5M, 20, 20M, 30, 40, 40M, 65M
VSN
125, 150/B/M/MT, 200, 250MB
                   ¦^¥»­¶ÀY  
    
            
       Shinko       
AHJ
50-2, 50-2M
BT
40-5, 50-4, 50-4M, 50-5, 70-4, 70-5, 100-4, 100-4M, 100-5
CV
400-2
CVD
500M
EVZ
50, 50M, 70
GH
50, 50M, 50MH, 65, 65M, 100M
GHA
125-2FLMH, 130, 150-2E/2FLMH/FLMH
GHD
200-2, 200-2EM
GHP
100, 100M
GHQ
50-2, 50-2M, 100-2, 100-2M
GVC
100M, 125-2, 125-2M, 125M, 150-2, 150M
GVD
200/M/MS/MH, 260/-2/M/MS/S, 300/MSX/S, 360/M/MS, 400/M/S, 450, 500/2M
GVP
100/M, 130MS/S, 160WMS/-2/MS/LM/M/MS/S, 200-2M/MS/MXS/S, 250MS
GVX
160S, 200/MS/S, 260/MS/S
HJ-40
40M, 50M, 50T
KV
350, 450-4
KVD
400
RVD
450, 450M, 500-2
RVP
100, 100M, 130, 130/MS/S, 160MS/S, 200/-2/M/MS/S. 250/M/MS/S
RVX
160S
SAC
250, 250-2, 300-2
SHQ
50M, 50-2M
SVA
100M, 125M, 125-2/M, 150/M/-2/S, 200/M/S/SMS, 300, 350/M, 400/M/MS
SVB
100M, 125MS
SVD
200M
SVS
100, 125/M, 150M, 200/M, 250/M/MS, 300/M/MS/S, 350/M, 400/M
VH
102, 102L-50M, 102-40M, 152-40M
VJ
40, 40M, 50M
VPS
2, 5, 10, 20
       ¦^¥»­¶ÀY   
     
 
 
      Teikoku             
10/7
DPN
100
BF-C(5, 5M), HC-B(M), HC-DM, CSA, MS-B(M), MS-D(M), TVS-A(M) BM, VCS-B(2,M) DM NV
100X50
MSA-A, MSM-A
10X10
DV(M)-NV, V(H)-ND P
125
HC-BM, MS-A B(M), TVC, TVS, VCS-A(M) NV E
12X12
DV(M)-NV m-P NV, DW
14X14
DV(DVM)
140-3
NW4M
150
2VCS A(M)-NV, 3(4,5)VCS-AM-NV-S, 2CMA-1V 2V, CSA(B-1), TVS-A1(M), VCA(B)-A-NV
18X18
DVM-TV
200
2SL-NV-F, 2VCS-A(M)-AV Am-P A-NV BM-NV, TVC-A(1M, M) B(M), VCB-A(B)-NV AM B(m)
20X20
DV(M)
250
2VCS-A(B)(M)-NV P F, SCB-2-1, TVC(D)-A, VCB(D)-B-NV A(M)
300
VCD-B-NV, CDB-2-1, VCD-B(M-NV-F)
32
2MSH-A(M), HC-A(M) B(M)
350
TVD-A1M, VCD-Bm S
3X2
V(M)
400
TVD-A1M, VCD-A
40X3/4
MSS(M)
450
VCD-A(m)
4X4
VL-NV-F
500
VCD-AM A-NV A
50
2CMH-1, 2SLM, 4SL, BF(T)-A(S)3(4,5, 8)M, CSM, HC-A(B)M, MS(S)-A(B,F, J)(M), P(B)CSH-1(3)
50X25
MSS(m)
5X3
V(M, P)
5X4
V(H)(M)-NV, VL(M)-NV-F
60
MSS-JM
65
BF-A5(8)(M)(A), CSM(m), ECSH, HC-G, MS-F(G)(M)
65X32
MSN
6X5
VH(M)-P VH-P, VL(M)
7/7
VDPn
80
CSM
80X100
VDPM
8X6
V(H)(M), VL(m), VLM-NV-F
9/10
VDPn
90 
 
 
 Shinshin 
2VPSG   ¦^¥»­¶ÀY
 
 
 
2C
150 V1B2
5G
80D
B
125 VID 1, 200 VID 1
BCP
50A, 50AX
C
80 VID, 125 VID 1, 200 DID 1, 200 VZAD 1, 201 VZD 1
CGD
200
D
125 VIC 1
DB
250 VIB 3, 250 VID 2/1, 250 VID 3, 250 VID 1, 300 VID 1, 300 VID 2,
 
350 VID 1, 351 VID 1, 400 VID 1
EHC
40A, 40B, 50B, 65B, 65C, 80B, 80C, 100C
EHP
40B
EHS
80C, 80D
EHU
40A, 50B
LNG
5
MB
32/4S, 65/5S
NHG
0.5, 7.5, H-7.5
NLG
1, 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 10, 30
NVC
100
P
61 S5, 131 S5, 251 S5, 615
SDF
2V250, V200X2
SG
80C, 100C, 125C, 150C, 250C
SNV
20
SVS
100, 150, 200E, 250F
ZAR
25B                                                     ¦^¥»­¶ÀY
 

 

 

  
 

Hectos Ltd.
ADDress:8f-4, 296, sec. 4, Shin Yi Road, Taipei
Taiwan
tel:886-2-2707-3300(local:02-2707-3300)mobile:886-932-154-637(local: 0932-154-637)fax: 886-2-2703 5528(local:02-2703-5528)
website: http://www.hectos.com